PAX i skolan

PAX i Skolan är ett evidensbaserat arbetssätt för lärare att skapa trygghet och studiero i
klassrummet. PAX består av 10 enkla verktyg som utformats och utvärderats i ett nära samarbete
mellan verksamma lärare, psykologer och forskare. Arbetssättet går ut på att lärare vidareutvecklar
färdigheter för att vägleda elever att agera på ett sätt som skapar lugn, trygghet, studiero och
positiva kamratrelationer. I tidigare studier har PAX visat sig signifikant öka studieron, hjälpa
eleverna att utveckla mer positiva kamratrelationer och sänka lärarnas stressnivå. I internationella
långtidsuppföljningar har man sett att PAX ger en trygg start på skoltiden, och på så sätt bidrar till
att fler elever går vidare till högre studier och minskar risken för utanförskap.