Att delta i studien

Vilka skolor kan delta i studien?

Minervastudien riktar sig till lågstadieskolor, och lärare i åk 1 i synnerhet. Studien syftar till att
utvärdera effekten av PAX i skolan och Count on me! Därför är det endast möjligt att delta i
studien om skolan ännu inte har börjat arbeta med något av dessa program. Eftersom Count on
me! är ett digitalt läromedel med iPad som plattform kommer de skolor som har tillgång till iPads
till de klasser som vill delta att ha förtur till studien då vi just nu har begränsad möjlighet att bidra
med iPads.

Vad innebär det att delta i studien?

De skolor som väljer att delta i studien får kostnadsfritt det material och användarrättigheter för
det program de implementerar inom ramarna för studien. Detta gäller oavsett om man slumpas till
den grupp som får börja med PAX i Skolan eller Count on me!. Skolan får även ta del av resultaten
i utvärderingen efter ett år.

Elev och vårdnadshavare

Som elev kommer man att få arbeta med den metod som läraren har lärt sig. Både PAX och Count
on me! är beprövade och utformade för att öka motivation och studieglädje. Vårdnadshavare
kommer att få information om studien och skriftligt ta ställning till om barnet ska delta i
datainsamlingen eller ej. De elever vars föräldrar samtycker till deltagandet kommer vid sju
tillfällen under loppet av fyra terminer fylla i enkäter om hur de trivs med skolan och sin vardag, ca 15 minuter.

Vårdnadshavare deltar inte i datainsamlingen.

Lärare

Om du som lärare vill delta i studien bör du vara nyfiken på att lära dig använda nya sätt för att
undervisa matematik och arbeta med studieron. För att lära dig dessa metoder kommer du att få
1-2 dagar utbildning och handledning eller digital support. Deltagandet kommer att innebära att
du hjälper till med datainsamlingen vid sju tillfällen över två år, i form av att fylla i olika
skattningsskalor dels om dig själv, dels om dina elever. Tidsåtgången kommer att variera mellan
mättillfälle, från ca 45 minuter till 120 minuter. Du kommer få mer information om detta och
skriva på ett samtycke om deltagande. Du kommer även att vara en viktig länk i
kommunikationen till vårdnadshavare. Deltagande i studien är helt frivilligt och kan avbrytas när
som helst.

Rektor

Som rektor har du en viktig roll i förankringsarbetet för deltagandet i studien. Dels kommer du
hjälpa till med att skapa mötestillfällen för att lärarna ska få den information de behöver från
forskargruppen, och även avsätta tid för information om studien på föräldramöten och liknande.
En annan viktig uppgift är att frigöra tid för lärarna att fokusera på implementeringen av det
program som de arbetar med. Som en del i utvärderingen kommer vi även be en del rektorer att
berätta mer om hur de upplevt att införandet av metoderna fungerat.

Elevhälsopersonal

Forskargruppen kommer att behöva en kontaktperson inom kommunen, den personen är
företrädesvis en utbildad PAX-instruktör. Det arbetet handlar dels om att utbilda och handleda
lärarna i PAX, i stort på samma sätt som i reguljär implementering.
Andra uppgifter för kontaktpersonen är att välja ut någon som är lämplig och villig att få
utbildning i att utbilda och handleda i Count on me. Detta kan exempelvis vara en specialpedagog
eller förstelärare. Som en del i utvärderingen kommer vi även be en del elevvårdspersonal att
berätta mer om hur de upplevt att införandet av metoderna fungerat.