Välkommen!

Minervastudien är en vetenskaplig undersökning av metoder för att främja matematikfärdigheter och studiero i klassrummet. De lärare som deltar i studien kommer att få arbeta med ett digitalt läromedel som heter Count on me! och ett arbetssätt för trygghet och studiero som heter PAX i Skolan.

Minervastudien riktar sig till lärare som undervisar i åk 1 och 2. Syftet med forskningsprojektet är att utvärdera de två programmens effekter på lärarnas arbetsmiljö, samt elevernas studiemiljö, inlärning och matematiska färdigheter. Observatörer mäter bland annat studieron i klassrummet
och låter eleverna genomföra korta matematiktest och svara på frågor om hur de trivs i klassen och hur de mår. Även lärare kommer svara på frågor om sitt arbetsrelaterade mående, arbetsmiljön och hur de upplever att klassens elever mår och samarbetar. Ljudnivå i klassrummet
kommer mätas som ett extra mått på studiero. Därefter kommer skolorna slumpvis delas in i antingen den grupp som börjar med Count on me! eller med PAX i Skolan. I båda grupperna kommer lärarna inledningsvis få utbildningen i metoden och därefter handledning under två
terminer. Forskargruppen kommer att följa klassen med observationer och skattningar under två terminer, och därefter kommer man som lärare få möjlighet att ta del av den andra metoden.

Minervastudien drivs från Linnéuniversitetet (som är forskningshuvudman), med psykologiprofessor Viktor Kaldo som ansvarig forskare. Även Stockholms universitet, Karolinska Institutet, Uppsala universitet och KTH medverkar i studien. Att delta i studien medför inga kostnader för skolan eller kommunen.